NOU IMPOST DE CO2 A CATALUNYA

A partir del present mes de setembre de 2021 es pot dur a terme el pagament del nou Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica (conegut com Impost d’emissions de CO2), aprovat per l’Agència Tributària de Catalunya, que grava les emissions de diòxid de carboni que produeixen determinats vehicles.

Teòricament és un impost verd que té per finalitat ajudar contra el canvi climàtic.

Aquest impost afecta tant a les persones físiques com jurídiques que tinguin domicili fiscal a Catalunya o, en el seu cas, hi tinguin un establiment, sucursal o oficina i siguin titulars de les següents categories de vehicles amb un determinat coeficient d’emissió.

Per comprovar quin és l’import a pagar pel titular del vehicle, es pot consultar el padró definitiu publicat el darrer 1 de setembre a la seu electrònica de l’Agencia Tributària de Catalunya, bé mitjançant el NIF de la persona titular i la matrícula del vehicle, o bé, a través de la identificació electrònica: https://atc.gencat.cat/ca/tributs/impost-emissions-vehicles/acces-padro/

 

La base imposable de l’impost està constituïda per les emissions de diòxid de carboni dels vehicles, mesurades en grams de diòxid de carboni per quilòmetre, en base als certificats expedits a aquest efecte pels fabricants i importadors de vehicles.

Durant l’exercici 2020, que es merita el 31 de desembre del 2020, no tributen els turismes i les motocicletes amb emissions de CO2 fins a 120g/km, i les furgonetes amb emissions fins a 160g/km; no obstant, per als exercicis 2021 en endavant està previst un enduriment d’aquestes dades, doncs el límit s’estableix en 95g/km pels turismes y motocicletes y en 120g/km per a les furgonetes.

Estan exempts de tributar els vehicles 100% elèctrics, els ciclomotors, els camions o vehicles de més de 3,5 tones, els autocars i els vehicles autoritzats a transportar més de 9 persones, incloent-hi el conductor. També ho estan els que porten matrícula de vehicle històric i els vehicles clàssics.

 

Compartir