AYUDA A AUTÓNOMOS PARA HACER FRENTE A LA SITUACIÓN DEL COVID-19 II

AJUTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Des d’Euroforo Arasa de Miquel, detallem a continuació

1. Normativa reguladora.

 • DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

 • RESOLUCIÓ TSF/806/2020, de 2 d’abril, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19 (ref. BDNS 501916).

2. Qui pot sol·licitar-la.

 • Les persones treballadores autònomes, persona física, donades d’alta com a treballadores autònomes al Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA) amb domicili fiscal, i si escau, el centre de treball a Catalunya, que reuneixin els requisits que s’indiquen a l’apartat següent.

3. Requisits a complir.

 • Ser persona treballadora autònoma persona física. No s’inclouen els treballadors autònoms socis de societats mercantils, de societats civils privades, de comunitats de béns, de cooperatives o societats laborals, els membres d’òrgans d’administració de societats i els treballadors i treballadores autònoms col·laboradors.

 • No disposar de fons alternatius d’ingressos. En aquest sentit, la base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible ha de ser igual o inferior a 25.000 euros en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual. I d’igual quantia, en relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d’acollir-se al sistema de tributació conjunta.

 • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s’ha de mantenir al llarg de tot el procediment.

 • Estar en situació d’alta al RETA, com a mínim, durant el primer trimestre del 2020.

 • Tenir el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball de la persona sol·licitant de la subvenció en un municipi de Catalunya.

 • Haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l’aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma i normes concordants.

 • Haver patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació en el mes de març de 2020, en comparació amb el mateix mes de l’any anterior, com a conseqüència dels efectes del COVID-19. En el cas de persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any en comparació amb la mitjana dels resultats mensuals des de l’alta al RETA.

4. Import de la prestació.

 • La quantia de l’ajut en cap cas serà inferior a 100 euros ni superior a 2.000 euros.

 • En el cas de persones treballadores autònomes que tributen pel sistema d’estimació directa, s’han establert dues casuístiques:

 • Persones treballadores autònomes que es van donar d’alta al RETA abans de l’1 de març de 2019: Els conceptes quedeterminen l’import de l’ajut es basen en el resultat del mes de març de 2020 i el resultat del mes de març de 2019.

 • Persones treballadores autònomes que es van donar d’alta al RETA a partir de l’1 de març de 2019: Els conceptes que determinen l’import de l’ajut es basen en el resultat del mes de març de 2020 i la mitjana del resultats obtinguts des de la data d’alta al RETA fins al mes de febrer 2020.

 • La determinació de l’import del resultat econòmic es fa en base als ingressos per facturació i a les despeses de caràcter fix mensual directament vinculades a l’activitat per compte propi: quota de la Seguretat Social, el lloguer, la part proporcional dels tributs directament vinculats a l’activitat, excepte l’IVA, les despeses corresponents a serveis d’assessorament i gestió, subministraments, telèfon/internet, la despesa de personal i altres despeses fixes directament vinculades a l’activitat fins a un màxim de 125 euros.

 • El resultat econòmic del mes de març de 2020 ha de ser inferior a 950 euros, i també ha d’haver experimentat una reducció igual o superior al 35% respecte al resultat del mes de març de 2019, o bé respecte a la mitjana dels resultats dels mesos anteriors en el cas de treballadors autònoms amb una antiguitat al RETA inferior a un any.

 • Les activitats en les quals el resultat econòmic al mes de març de 2019 (o mitjana del resultat des de l’alta) és igual o superior a 950 euros, tenen dret a un ajut calculat en funció del resultat obtingut al mes de març de 2020, per tal de garantir un salari mínim de 950 euros.

 • En el cas de persones treballadores autònomes que tributen pel sistema d’estimació objectiva, l’import de l’ajut es calcula en base al rendiment net anual establert pel mòdul corresponent a la seva activitat consignat al model 131 ”IRPF Empresaris i professionals en estimació objectiva” de l’Agència Tributària del primer trimestre de 2020.

5. Incompatibilitat amb altres prestacions.

 • Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi, o subvenció públics o privats, destinada a aquesta mateixa finalitat.

6. Termini i procediment de sol·licitud.

 • El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquest ajut és d’un mes a comptar des del dia següent a la data de publicació de la Resolució al DOGC (3 d’abril de 2020).

 • Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió, verificació i control de les subvencions s’han de formalitzar exclusivament pel canal electrònic, fent servir la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

 • El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

 • Una vegada emplenat el formulari, s’ha de presentar electrònicament a través de Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) o del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

 • La persona treballadora beneficiària ha de custodiar i aportar quan sigui requerida per l’administració de la Generalitat de Catalunya la documentació acreditativa dels valors dels ingressos obtinguts i de les despeses suportades durant el darrer any i fins a la data de presentació de la sol·licitud (còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes, del llibre diari d’ingresos i despeses, del llibre registre de vendes i ingressos o del llibre de compres i despeses del període justificat, model 130 IRPF, model 303 IVA, etc.).

 • Aquells treballadors que no estiguin obligats a portar llibres que acrediten les dades consignades, hauran d’acreditar-les per qualsevol mitjà de prova admès en dret.

7. Procediment de concessió.

 • El procediment de concessió d’aquests ajuts és el de concurrència no competitiva, i es resol fins a exhaurir el crèdit disponible. Una vegada exhaurit el pressupost, la presentació de la sol·licitud no dona cap dret a l’obtenció de l’ajut.

 • Les sol·licituds s’han de resoldre per ordre cronològic de presentació.

 • El termini màxim per notificar i emetre resolució és d’1 mes comptat des de l’endemà de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini, si no s’ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s’entén desestimada per silenci administratiu.

 • La resolució de concessió de l’ajut es notifica mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1), sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics, i ha de contenir la via de recurs que correspongui. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

 • Contra la resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant l’òrgan superior jeràrquic de l’òrgan que la va dictar, en el termini d’un mes.

Compartir